De Freule yn Wommels

Moarn sille Melle Fopma, Jesper Tolsma en Johannes Gerben Brinksma foar keatsferiening Jan Reitsma mei dwaan oan de freulepartij. De Freule yn Wommels is de wichtichste keatspartij foar jonges fan 14 oan’t 16 jier. In soad sukses tawinske.