De flat fan Jet

75-jierrige tonielferiening ROTO ferwolkomme freed- en sneontejûn it publyk yn kafee bar De Welp mei in bakje kofje en in stik oranjekoeke. Hjir kamen de besikers ek yn de kunde mei Pietsje, de bourfrou fan Jet. Sy fertelde hoe’t it der somtiden om ta gie yn de flat boppe har.
Se naam de besite graach mei nei de flat fan Jet.