De flagge kin út

Foar in soad jongeren binne drege wiken begûn. Mei it swit yn ‘e hannen de noas yn ‘e boeken en eksamenpapieren. De earste yn ‘e rige dy’t we lokwinskje meie is Welmoed Tiesema. Se hat it diploma SPW yn ‘e bûse.