De flagge kin hast út…

Hawwe jim de Redúster doarpsflach al krigen? Doarpsbelang Reduzum is jierdei en traktearret. By alle wennings is (of is ûndeweis) dizze dagen in flagge ôflevere. Se binne spesjaal makke foar it 100 jierrich jubileum.
Nije wike sneon, de 18e, wurd dit jubileum fiert. Stekke jim de flach dan út en komme jim nei it feest yn tinte by sportfjild?