De flach giet út, it is skoalfakânsje

De lêste skoaldei stie yn it teken fan lannen. Der wie foar de bern troch it doarp in spultsjecircuit út set.
Op skoalle stie der nei ôfrin foar elk noch allegear lekkere hapkes klear, en doe wie it einliks fakânsje…..