De filmstjerren fan groep 4

Dizze moanne begûn de TDS mei it tema: Lichaam-gezonde voeding/leven. Groep 4 hie it idee betocht om in libdub te meitsjen.Tegearre mei de heit fan Fimme, Frederik van Dijk, waard der in hiel draaiboek yn mekoar set. De earste opnames wiene al makke doe’t plots de skoalle ticht moast. Tiid om ‘de echte take’ te meitsjen wie der spitichgenôch net. Mar Frederik hat der kreatyf mei oan ‘e slach west en der dochs iets moais fan makke. Genietsje jimme allegear fan it moaie risseltaat. Klik op de link and….ENJOY!: