De emigrant

3 maaie spilet yn de âld molkfabryk oan de Ayttawei it stik ‘De Emigrant’ mei Freark Smink en Theo Smedes.
De foarstelling yn Reduzum is hast útferkocht. Der binne noch mar fiif kaarten foar dizze foarstelling. Te keap by De Blauwe Tent.