De einen fuorje

Fûgel leafhawwer Willem Hemstra hat der in hiele aardichheid oan. Neist de fûgels yn syn eigen tún, fuorret er dizze winter alle dagen de einen oan de Legedyk. Sa gau as de einen him yn de gaten ha, komme se fan alle kanten nei him ta.