De earste peal is foar Frank

De hiele klas stie der mei de noas boppe op. Se wiene allegear nei it Swinlân kaam, om te sjen hoe’t Frank Vermeulen de earste peal foar harren hûs de grûn in sloech.