De doarpspartij

Snein 31 augustus is de Doarpspartij om 11.00 oere. Elkenien mei hjir oan meidwaan. Dit is ek foar de skoaljongens en skoalfamkes en jongens en famkes. Elts moat in priiske ynleverje yn de kantine. Opjaan foar freed 29 augustus 19.00 oere bij Sjouke 602468 as Wilco 602848