De doarpspartij

In grutte drokte juster op it sportfjild. Op de klassiker ûnder de keatspartijen, de doarpspartij, kamen aardich wat keatsers en sjoggers ôf. Utslach