De doarpsomropper

Roelof Louwsma, doarpsomropper fan Omrop Fryslân, die hjoed ferslach fan út Reduzum. Hy seach net allinnich by it wurk op ‘t skoalplein, mar gong ek nei de kroech. Hjir spruts hy mei útbater Jeroen van Dijk en besocht in aai te fangen.