De defibrillator hinget te plak

It AED apparaat hinget by de Rabobank en is klear foar gebrûk. Probleem is allinnich dat it meldsysteem, in systeem wêrby de tsien frywilligers berjocht krije fia harren mobile tillefoan, noch net wurket.