De Cito sit derop

De Cito sit derop en wat ha de bern harren bêst dien. Trije moarnskoften stinne, switte en al wat mear om mar ta in goed antwurd te kommen.
This afternoon we have a brake. The children may play and do things they like.
Op ‘e foto kinne jo sjen hoe bliid hja binne dat it klear is. No noch in pear wike wachtsje en dan witte wy hoe’t it gien is.