Ferhalen fan in Cipier

Hij was in de wieg gelegd voor cipier, tierelierelier. Zijn rammelaar was een sleutelbos, Hij speelde altijd diefje zonder verlos En at water en brood met plezier, tierelierelier .
Miskien binne der froulju dy’t dit ferske noch kinne. Op de gearkomste fan de Vrouwen van Nu op moandei 7 oktober om 19.45 oere yn it lokaal sille ferhalen ferteld wurde út de earste hân fan in âld oppasser. In jûn wêrop wy meinommen wurde yn de wrâld fan it finzenis libben.