De brêge derút

Hjoed is der útein set mei de sloop fan de brêge yn de Ayttawei. Sa’n trije wike moatte auto’s en oar motoriseare ferkear in oare rûte nimme om yn of út it doarp te kommen. Foar fytsers en rinners leit der salang in ponton.