De boat kin der út

It wurdt bûten kâlder. Foar de measte boatsjebesitters tiid om de boat út it wetter te heljen. Fan in inkele folhâlder bliuwt de boat lizzen. Dizze minsken, faaks fiskers, trochstean alle waarsynfloeden en farre gewoan troch.