De boat giet oan

Sa’n 200 âlde skippen farre sneon fan Snits nei Ljouwert. In part dêrfan giet oer de Swette. Ek sil der lâns de Swette mei in trekschuit jage wurde. Foar mear ynformaasje sjoch op de site fan De boadskipper.