De boat fan Sinteklaas

Dêr wie er al, de stoomboat fan Sinteklaas 
De Sint fear nei it pjutteplak, mei syn piterbaas
De bern koene mei-inoar mei de grutte boat farre
en yn de sels knutsele stoomboatsjes wie lekker snobbersguod bedarre
der wie in brief efterlitten mei in soad goeie rie
se moasten sykje wêr’t Pyt de sek ferstoppe hie
earst waard der noch troch in oar rûn
mar al gau hiene se de kadootsjes fûn!!