De boaiem jout har geheimen priis

Yn museum de Trije Gritenijen yn Grou jout de tentoanstelling Boaiemfynsten in byld oer de skiednis fan ús regio. Der is in nijsgjirrige samling fynsten te sjen fan amateur argeologen en minsken dy’t sykje mei in metaaldetector.