De Blauwe tinte anno 1911

Justerjûn hat de bouploech de Blauwe Tinte te plak set oan de Snitserdyk.
Mei de Slachtemarathon kinne de rinners hjir de ‘wensdoekjes’ ynleverje. Fan de wensdoekjes wurdt in keunstwurk makke dat by Kubaard komt te stean.