De Bende van Ellende wint op’e nij de Murphy’s quiz

21 groepen gongen justerjûn op’e nij mei-elkoar de striid oan op’e boppeseal. Fanatyk waard der skrept op û.o. de theorie fan it rydbewys, weetjes, Reduzum, wêr bin ik en noch 6 oare ronden. Nij dit jier wie dat der in joker ynsetten wurde koe! De poedelpriis wie dit jier foar de Spice girls.
En de earste priis fan Murphy’s quiz foar de mannen fan de Bende fan Ellende