De bank is de bank niet meer

It pand fan de Rabobank kriget in oare bestimming. Der wurdt drok wurke om de kluismuorren foar in part der út te heljen. Nei’t grutte boaren en sagen in stik muorre los helle ha, ferwidert de heftruck dit stik fan 1400 kg.