De argyfgroep giet wer los

15 jannewaris is de earste jûn fan dit jier dat de argyfgroep wer bijinoar komt yn skoalle. Fanôf jûns sân oere, oant healwei njoggenen.
Binne jim nijsgjirrich nei wat der allegear yn it argyf leit? Elts is dizze jûn wolkom!