De appel falt net fier fan de beam

Dus hoege je ek net fier fuort om se te sykjen. Der wurde op ’t heden in protte apels fûn en oanbean. De skoalbern witte dêr wol rie mei. Appelsmots meitsje, appelflappen bakke, in wurkje dat ek noch ris lekker smakket. Foto’s