De âldjierskrante fan Friens

Aldjiersjûn krigen de bewenners fan Friens wer in Frienzer âldjierskrante yn de bus. Al mear as 40 jier bringe Kees Hylkema en Pyt en Janny Sjonger op âldjiersjûn dit blêd rûn. Al dy tiid is Janny ek belutsen by it meitsjen fan dizze krante, mei de nijsgjirrige saken fan Friens fan it ôfrûne jier. Faak mei help fan, mar altyd wer Janny. Sa bysûnder ferteld Piter Renia dat hy Janny op dizze wize in skouderklopke wol jaan