Dautsen

Al hiel oeral litte wy jim witte
Dat yn ús widske fan reid
Op ‘e nij in lyts wûnderke leit