Dat wie doe sa

Baukje Wytsma en Akky van der Veer hawwe foar de âlderein yn soarchynstellings in rige tema boeken makke, mei as titel “Dat wie doe sa”. Yn dizze boeken stien û.o. ferhalen fan boere-arbeider Evert Wieling sr. en fan Stien Velstra oer it wurk fan de húsfrou.