Dat wie doe sa!

Gerrit Noordenbos is al sûnt syn jonge jierren leafhawwer fan it akkordeon spyljen. Foar it nijste boek út de rige ’Dat wie doe sa!’ makke Omrop Fryslân tillevyzje-opnamen.