Dakhazze gjin angsthazze

Yn de fakânsje is it foar in soad minsken tiid foar klussen rûnom ’t hûs. Oan de Tsienzerbuorren binne se by de famylje Bokma dwaande mei it dak. Sûnder angst sitte se hjir heech boppe op ‘e nok fan de pleats.