Coos Kuindersma Bedrijfskleding keatspartij

Moarn is der op it sportfjild de Coos Kuindersma Bedrijfskleding KNKB welpen en pupillenfamkes keatspartij. Hjir sille in oantal pleatselike talinten oan mei dwaan. Dizze partij begjint om 10.00 oere. En wa wit bliuwe der moarn in oantal prizen yn eigen doarpen.