Connexxion

In skoftsje lyn ha we jim miening frege oer de tsjinstregeling fan Connexxion. Doarpsbelang hat dit oppakt en hat tillefoanysk kontakt hân mei Connexxion. Mear hjiroer yn ‘e Linepraat, dy’t dizze wike ferskynt.