Cito toetsen

Jierren lang hawwe de bern allegear kennis opdien op skoalle. Dizze wike docht groep 8 de Cito-toets. Trije dagen lang moatte de bern fragen beäntwurdzje. Oan de hân fan dizze toets kin skoalle in advys jaan oer it ferfolch ûnderwiis.