Christmas homeshopping

Diane v.d. Meulen ût Joure komt tongersdei 9 november mei de allernijste , leuke,  spesjale en nijsgjirriche krystspullen nei it Lokaeltsje yn Friens.
Fan 20.00 oant 21.30 oere is elkenien hjir wolkom.