Chez Dolly ‘Encore’

Troch omstannigheden kinne de útfierings fan dit wykein spitich genôch net plak fine.
Derom is besletten dizze te fersetten nei 29, 30 en 31 maart.
De generale wurd op woansdei 27 maart hâlden.