Chez Dolly ‘Encore’

Dolly iepent nachtclub yn Cafebar De Welp. Kommend wykein is it safier. Dan binne jimme fan herte wolkom yn de nachtclub fan Dolly. Iepeningstiden/útfieringen op 29, 30 en 31 maart.
Kom net te let, want Dolly en har gasten wachtsje op jimme.