Swiere Murphy’s kwis mei ferrassende winners

It gie der justerjûn wer om wei op ‘e boppeseal. Murphy’s kwiz wie wer in felle striid tusken in 20 tal teams. Fan ‘Wêr bin ik’, in toer bouwe, muzyk en sport fragen, oant Yogastandsjes. Ut einlings moasten de measten belies jaan, ek al besochten guon it mei steekpenningen…. Grutte winners dit jier wiene ‘Martin reagearopmientag’ .