Bûter, brea en griene tsiis

Hjoed wiene de bern fan Ljouwerter Lyceum efkes wrâld nijs doe’t it jeugdjournaal TV opnamen makke yn harren klas. Hannelys Posthumus en Jannes Thomas Koopmans fertelden foar de kamera oer it Frysk dat sûnt hjoed oerset wurde kin fia Google Translate nei oare Wrâld talen.