Bûtenlânske besite

Doarpsbelangen mei ferskate nasjonaliteiten (Litouwen, Griekelân, Portugal en Letlân) sieten hjoed mei-elkoar om ‘e tafel. Op útnoeging fan Stifting Doarpswurk kamen se nei Reduzum om te sjen hoe’t doarpssaken hjir oanpakt wurde.