Busje komt zo…

Net mear foar de klas betsjut noch net dat je efter geraniums hoege te sitten. Neist Rob Ruwette, Piet Hijlkema, Tjeerd Jorna, Simon Okkinga en Sibbele de Vries is Piter Renia no ek bussjauffeur op it skoalbuske. Skoalbern út Friens en Idaerd binne tige wiis mei dizze mannen, dy’t har feilich ophelje en bringe fan hûs nei skoalle.