Burendag op’t wetter

Of rûne wykein fierde it Oranjefûns wêr Burendag. De bewenners fan it Swinlân stutsen de koppen by-elkoar en gongen mei elkoar te farren. Juster gongen se mei ielfisker en buorman Ale de Jager der op út. Buorman Siep van Lingen makke fan dit uitje foto’s.