Buorlju foar buorlju

Buurtgenoaten fan it Swinlân hawwe ôfrûne dagen ferskillende taarten bakt fan apels en parren út eigen tún en de apelbeammen fan de terp. Juster hawwe se mei in karre lâns de doarren in tee/kofje momint hâlden op in oantal plakken yn de buert y.f.m. Corona. Neist de taarten koe men ek de apels fan De terp priuwe.