Buorljudei

It lêste wykein fan septimber is it nasjonale buorljudei. In moai momint om mei in bbq, of in workshop efkes mei alle (nije) buorlju yn de kunde te kommen. It Houtstek, de Haedstrjitte, en op it Swinlân, we woene wol efkes sjen wat der allegearre organisearre waard!