Brievenbus Friens ferdwynt

Der wurde hieltiden  minder kaarten en brieven ferstjoerd. Dêrom skrapt PostNl in oantal brievenbussen. Ien fan dizze bussen stiet yn Friens. De Friensers kinne har post no ûnder oare yn Reduzum, Idaerd, Jirnsum of Grou bringe.