Bridge út alle wynrjochtings

Alwer in perioade om foar de bridgers. Oare wike begjinne se oan de fjirde en lêste perioade fan dit seizoen. Ut hokker wynrjochting de kaarten ek op tafel komme, Postma soarget der alle wiken kreas foar dat de útslach foar elkenien op tiid klear leit.