Brend

Myn earmke
stiif om dy hinne,
sa moai dat wy no
broerkes binne