Brekke en bouwe

In oantal huzen oan de Master Gorterstrjitte en Joksewei sil sloopt wurde, wêrnei der nijbou plak fine sil. Elk dy’t de plannen besjen wol is 22 maart wolkom by de ynformaasjejûn fan Doarpsbelang en Kearnwurkgroep.