Breikafee docht goeie saken

De takomst fan guon kafees stiet faai, troch minder ynkomsten. Dit jildt net foar it breikafee fan Tietsje Rodenburg. Dêr is de opbringst no al mear as 100 mûtsen.