Breidzjen

Op de TDS sitte hippe bern. Se dogge der as echte trendfolgers my oan de breikultuur. Breidzjen is wer hielendal hip. Yn de hantwurklessen leart juf Trudy de bern breidzjen. Bert Jan kin it al tige goed. Hy kin breidzje en prate tagelyk. As it wurkje klear is, wurdt der in seehûntsje fan makke.