Breidzje, in mystearje

Hawwe jim sin oan in útdaging? Doch dan dizze winter mei oan MYSTERY breidzjen. Alle earste moandeis fan ‘e wintermoannen is der in lytse opdracht. Kosten €10 ynklusyf materiaal.
Nijsgjirrich? Sykje de breidspriemen op en kom 7 novimber ek nei it Lokaal efter de tsjerke.